Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-15 14:28:21
№ 20200612IcJN2145340

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка „Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“

Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“

 

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническите спецификации за всяка обособена позиция, предоставени от Възложителя, представляващи неразделна част от документацията за участие.

След провеждане на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще определи 5 потенциални изпълнители за всяка обособена позиция, с които ще сключи Рамково споразумение, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки. Договори за изпълнение на обществената поръчка ще бъдат сключени въз основа на сключеното рамково споразумение и при спазване на реда и условията предвидени в него. За определяне на изпълнител по всеки конкретен договор, който предстои да бъде сключен, Възложителят отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение за съответната обособена позиция, за представяне 


Документи
01512020151506_Рамково споразумение.rar

ПубликацияДата
протокол 1 2020-08-21 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-09-17 15:20:00
Протокол 2 2020-09-25 14:20:00
Протокол 3 2020-09-25 14:20:00
Доклад 2020-09-25 14:20:00
Решение 2020-09-25 14:20:00
Покана за представяне на оферта 2020-10-23 16:13:00
Покана за представяне на оферта за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА, УКРЕПВАНЕ ЧАСТ ОТ УЛ. „СТРАНДЖА”, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-10-23 16:26:00
Покана за представяне на оферта за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“ 2020-10-23 16:33:00
договор ОП1 2020-10-30 11:55:00
договор ОП2 2020-10-30 12:00:00
Обявление за възложена поръчка ОП1 и ОП2 2020-10-30 12:00:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ "РОДОЛЮБИЕ" ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-11-04 14:20:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ "РОДОЛЮБИЕ" ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-11-04 14:20:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА КВ.БАДЕЛЕМА 2 - Обект 1: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И БАЛАСТРИРАНЕ НА УЛ.МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ГР.АСЕНОВГРАД“ 2020-11-04 14:30:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”, КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-11-04 14:35:00
съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“ 2020-11-05 15:00:00
съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА, УКРЕПВАНЕ ЧАСТ ОТ УЛ. „СТРАНДЖА”, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-11-05 15:00:00
съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-11-05 15:05:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“ 2020-11-06 11:10:00
Покана за представяне на оферта по Обособена позиция №2 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“ 2020-11-06 11:15:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/ 2020-11-06 11:15:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/ 2020-11-06 11:20:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: ПОДМЯНА НА ВОДОПОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 2020-11-06 11:20:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: ПОДМЯНА НА ВОДОПОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 2020-11-06 11:25:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: Актуализация на проект „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2020-11-09 16:05:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“ ОП2 2020-11-11 15:55:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА, УКРЕПВАНЕ ЧАСТ ОТ УЛ. „СТРАНДЖА”, ГР. АСЕНОВГРАД“ ОП2 2020-11-11 16:05:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“ ОП2 2020-11-11 16:05:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП1 за обект „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-11-25 11:05:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ" ОП1 2020-11-30 15:40:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР”, ГР. АСЕНОВГРАД 2020-12-03 15:20:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ПОДПОРНА СТЕНА НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВРАТА” 2020-12-03 15:25:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ПОДПОРНА СТЕНА НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВРАТА” 2020-12-03 15:25:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА КВ. БАДЕЛЕМА 2 – Обект 1:ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И БАЛАСТРИРАНЕ НА УЛ.МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-12-03 15:45:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА КВ. БАДЕЛЕМА 2 – Обект 1:ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И БАЛАСТРИРАНЕ НА УЛ.МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ГР. АСЕНОВГРАД“ ОП2 2020-12-08 16:50:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОП1 ЗА ОБЕКТ „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛИЦА „БОРИСЛАВ“ И УЛ.“ИЛИНДЕН“ 2020-12-11 14:35:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОП1 ЗА ОБЕКТ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ.“ШИПКА“ ДО НОВ АСФАЛТ“ 2020-12-11 14:40:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОП1 ЗА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН ГР. АСЕНОВГРАД“ 2020-12-11 14:40:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОП1 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. АСЕНОВГРАД – ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ 2020-12-11 14:40:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ ОП1 2020-12-17 12:10:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. АСЕНОВГРАД – ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ ОП1 2020-12-17 12:25:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ.“ШИПКА“ ДО НОВ АСФАЛТ“ ОП1 2020-12-17 12:30:00
договор НСН за обект Изграждане на подпорна стена ул. "Странджа" 2020-12-17 14:55:00
Обявление за възложена поръчка - ул. Странджа 2020-12-17 15:00:00
договор НСН за обект ОР на сградата на ОУ "Ангел Кънчев", гр. Асеновград /конструктивно укрепване/ 2020-12-17 15:00:00
Обявление за възложена поръчка НСН на обект: ОР на сградата на ОУ "Ангел Кънчев", гр. Асеновград /конструктивно укрепване/ 2020-12-17 15:00:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН ГР. АСЕНОВГРАД“ ОП1 2020-12-18 16:05:00
договор НСН за обект ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И БАЛАСТРИРАНЕ НА УЛ.МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ГР.АСЕНОВГРАД“ 2020-12-30 16:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-12-30 16:35:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН ГР. АСЕНОВГРАД“ 2021-01-04 14:25:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2021-01-04 14:30:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“ 2021-01-06 15:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛИЦА „БОРИСЛАВ“ И УЛ.“ИЛИНДЕН“ 2021-01-06 15:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. АСЕНОВГРАД - ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ 2021-01-06 15:05:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП1 за обект „ПОДПОРНА СТЕНА НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВРАТА” 2021-01-06 15:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ПОДПОРНА СТЕНА НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВРАТА” 2021-01-06 15:15:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения ОП2 за обект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2021-01-06 15:20:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН ГР. АСЕНОВГРАД“ ОП2 2021-01-07 11:40:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“ ОП2 2021-01-07 11:45:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“ ОП2 2021-01-11 16:35:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ПОДМЯНА НА ВОДОПОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ ОП2 2021-01-11 16:40:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. АСЕНОВГРАД - ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ ОП2 2021-01-11 16:40:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ПОДПОРНА СТЕНА НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВРАТА” ОП1 2021-01-11 16:45:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ПОДПОРНА СТЕНА НА СВЛАЧИЩЕ НА УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВРАТА” ОП2 2021-01-11 16:50:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР”, ГР. АСЕНОВГРАД” ОП2 2021-01-11 16:55:00
договор ДОС за обект: Актуализация на проект „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2021-01-14 11:10:00
Обявление за възложена поръчка за обект: Актуализация на проект „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2021-01-14 11:20:00
Обявление за възложена поръчка за обект: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН ГР. АСЕНОВГРАД 2021-02-12 11:29:00
Договор за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН ГР. АСЕНОВГРАД 2021-02-12 11:30:00
Обявление за възложена поръчка за обект: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛИЦА „БОРИСЛАВ“ И УЛ.“ИЛИНДЕН“ 2021-02-12 11:35:00
Договор за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛИЦА „БОРИСЛАВ“ И УЛ.“ИЛИНДЕН“ 2021-02-12 11:35:00
Обявление за възложена поръчка за обект: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. АСЕНОВГРАД – ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ 2021-02-12 11:40:00
Договор за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. АСЕНОВГРАД – ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ 2021-02-12 11:40:00
Обявление за възложена поръчка за обект: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ.“ШИПКА“ ДО НОВ АСФАЛТ“ 2021-02-12 11:45:00
Договор за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.“СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ.“ШИПКА“ ДО НОВ АСФАЛТ“ 2021-02-12 11:45:00
Договор за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект: „Подпорна стена на свлачище на ул. "Кирил и Методий" с. Врата" 2021-02-22 12:00:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: „Подпорна стена на свлачище на ул. "Кирил и Методий" с. Врата" 2021-02-22 12:10:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: „Проектиране и изграждане на осветление в гробищен парк на ул. "Миньор", гр. Асеновград" 2021-02-22 12:15:00
Обявление за възложена поръчка за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект: „Подпорна стена на свлачище на ул. "Кирил и Методий" с. Врата" 2021-02-22 12:15:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: „Подпорна стена на свлачище на ул. "Кирил и Методий" с. Врата" 2021-02-22 12:20:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: „Проектиране и изграждане на осветление в гробищен парк на ул. "Миньор", гр. Асеновград" 2021-02-22 12:20:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: „Довършване на сградата на физкултурен салон в ОУ "Панайот Волов", кв. Долни Воден, гр. Асеновград 2021-02-25 11:00:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: „Довършване на сградата на физкултурен салон в ОУ "Панайот Волов", кв. Долни Воден, гр. Асеновград 2021-02-25 11:15:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. АСЕНОВГРАД - ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ 2021-02-26 12:00:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. АСЕНОВГРАД - ИНЖЕНЕРИНГ /ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ/“ 2021-02-26 12:05:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ "РОДОЛЮБИЕ" ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2021-02-26 12:15:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ "РОДОЛЮБИЕ" ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2021-02-26 12:15:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“ 2021-02-26 12:15:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛТ“ 2021-02-26 13:45:00
Договор за упражняване на строителен надзор за обект: ПОДМЯНА НА ВОДОПОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 2021-02-26 13:45:00
Обявление за възложена поръчка за упражняване на строителен надзор за обект: ПОДМЯНА НА ВОДОПОРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 2021-02-26 13:50:00
съобщение за отваряне на цени 2021-05-19 14:00:00
съобщение за отваряне на цени 2021-05-19 14:05:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР”, ГР. АСЕНОВГРАД” ОП1 2021-05-28 10:10:00
Решение и протоколи от работата на комисията за обект „Основен ремонт на сграда на ОУ "Ангел Кънчев", гр. Асеновград /конструктивно укрепване/ ” ОП1 2021-05-28 10:15:00
Договор за ДОС за обект „Основен ремонт на сграда на ОУ "Ангел Кънчев", гр. Асеновград /конструктивно укрепване/ ” ОП1 2021-08-04 11:25:00
Обявление за възложена поръчка за ДОС за обект „Основен ремонт на сграда на ОУ "Ангел Кънчев", гр. Асеновград /конструктивно укрепване/ ” ОП1 2021-08-04 11:25:00
Договор за ДОС за обект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР”, ГР. АСЕНОВГРАД” ОП1 2021-08-04 11:25:00
съобщение за отваряне на цени по ОП2 за обект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище "Родолюбие", гр. Асеновград 2021-08-23 15:25:00
Решение, доклад и протоколи от работата на комисията за НСН за обект „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "РОДОЛЮБИЕ" 2021-08-31 11:35:00
съобщение за отваряне на цени по ОП1 за обект: "Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 до 6г.", гр. Асеновград 2021-11-23 11:25:00
Решение, доклад и протоколи от работата на комисията за ДОС за обект: "Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. 2021-11-29 16:00:00
договор за изпълнение на обществена поръчка: Доклад оценка за съответствие на обект: Детска градина за шест групи деца от 3 до 6 години 2022-03-23 11:30:00
Обявление за възложена поръчка: Доклад оценка за съответствие на обект: Детска градина за шест групи деца от 3 до 6 години 2022-03-23 11:50:00
протокол1 по ОП1 за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-04-12 16:40:00
съобщение за отваряне на цени по ОП1 за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-04-12 16:40:00
съобщение за отваряне на цени по ОП2 за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-04-12 16:40:00
протокол1 по ОП2 за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-04-12 16:45:00
Протокол1 по ОП2 НСН за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-04-19 10:15:00
Протокол1 по ОП1 ДОС за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-04-19 10:20:00
Съобщение за отваряне на цени по ОП1 ДОС за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-04-19 10:25:00
Съобщение за отваряне на цени по ОП2 НСН за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-04-19 10:25:00
протокол2, доклад и решение по ОП1 за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-04-28 13:55:00
Протокол2, доклад и решение по ОП1 ДОС за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-05-17 09:25:00
Протокол2, доклад и решение по ОП2 НСН за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-05-17 09:35:00
Договор и Обявление за възложена поръчка ДОС за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-05-26 10:40:00
Договор и Обявление за възложена поръчка НСН за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-05-26 10:45:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „Основен ремонт на сградата на Караалановото училище“ , находящо се на ул."Цар Иван Асен II" №58 Асеновград 2022-06-07 10:10:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „Инвестиционен проект за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6 г.“ 2021-11-01 10:35:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект:„ОТВОДНЯВАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР“, ГР. АСЕНОВГРАД – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ“ 2022-02-02 11:45:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.“ДРУЖБА“, ГР. АСЕНОВГРАД“ 2022-03-29 11:45:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С ВиК/, ИНЖЕНЕРИНГ 2022-03-21 11:50:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“ 2021-04-29 11:50:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2021-05-12 11:50:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2021-07-08 11:55:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА КВ.БАДЕЛЕМА 2 - Обект 1: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И БАЛАСТРИРАНЕ НА УЛ.МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ГР.АСЕНОВГРАД“ 2020-11-03 12:05:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.“ДРУЖБА“, ГР. АСЕНОВГРАД“. 2022-03-29 12:10:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ДРАГОМАН“, ГР. АСЕНОВГРАД, ВКЛ. ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД /СЪВМЕСТНО С „ВИК“/, ИНЖЕНЕРИНГ“ 2022-03-21 12:10:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: Възстановяване на пропаднал откос на р.Чая в близост до кръстовището на ул."Освобождение" и ул."Червената скала", с.Бачково 2022-06-07 16:30:00
Протокол1 по ОП1 НСН за обект: „Основен ремонт на сградата на Караалановото училище“ , находящо се на ул."Цар Иван Асен II" №58 Асеновград 2022-06-23 15:55:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения за обект: „Основен ремонт на сградата на Караалановото училище“ , находящо се на ул."Цар Иван Асен II" №58 Асеновград 2022-06-23 15:55:00
Протокол1 по ОП1 НСН за обект: ”ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОПАДНАЛ ОТКОС НА Р. ЧАЯ В БЛИЗОСТ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" И УЛ."ЧЕРВЕНАТА СКАЛА", С. БАЧКОВО“ 2022-06-23 15:55:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения за обект: ”ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОПАДНАЛ ОТКОС НА Р. ЧАЯ В БЛИЗОСТ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" И УЛ."ЧЕРВЕНАТА СКАЛА", С. БАЧКОВО“ 2022-06-23 16:00:00
Протокол2, Доклад и Решение за НСН за обект: „Основен ремонт на сградата на Караалановото училище“ , находящо се на ул."Цар Иван Асен II" №58 Асеновград 2022-06-30 11:25:00
Протокол2, доклад и Решение за ОП2 НСН за обект: ”ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОПАДНАЛ ОТКОС НА Р. ЧАЯ В БЛИЗОСТ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" И УЛ."ЧЕРВЕНАТА СКАЛА", С. БАЧКОВО“ 2022-07-01 14:38:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ." БАДЕЛЕМА 2", ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-07-07 16:50:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ." БАДЕЛЕМА 2", ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-07-07 16:50:00
Решение за прекратяване на подбора за ДОС за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ." БАДЕЛЕМА 2", ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-07-26 11:45:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД 2022-07-28 16:45:00
протокол1 по ОП2 НСН за обект: : „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. БАДЕЛЕМА2“, гр. АСЕНОВГРАД 2022-07-29 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения НСН за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. БАДЕЛЕМА2“, гр. АСЕНОВГРАД 2022-07-29 15:30:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ." БАДЕЛЕМА 2", ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-08-03 15:50:00
Протокол2, Доклад и Решение за НСН за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. БАДЕЛЕМА2“, гр. АСЕНОВГРАД 2022-08-04 16:05:00
Протокол №1 по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД 2022-08-15 11:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД 2022-08-15 11:20:00
Обявление за възложена поръчка: НСН за обект: „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2022-08-19 11:15:00
договор за изпълнение на обществена поръчка: НСН за обект: „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ”, ГР. АСЕНОВГРАД” 2022-08-19 11:50:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” 2022-08-19 15:25:00
Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД 2022-08-25 15:30:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521Л509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ " 2022-09-09 11:30:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В СГРАДАТА НА МБАЛ - АСЕНОВГРАД“ 2022-09-12 15:20:00
Покана за представяне на оферта по ОП2 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД“ 2022-09-13 09:55:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД“. 2022-09-13 09:55:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” 2022-09-14 11:05:00
Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” 2022-09-27 16:10:00
Обявление за възложена поръчка по ОП1 за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-09-22 10:10:00
Обявление за възложена поръчка по ОП2 за обект: Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. "Дружба", гр. Асеновград 2022-09-22 10:20:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП2 за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521.509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ" 2022-10-05 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП1 за обект: „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД“. 2022-10-05 14:55:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП2 за обект: „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД“. 2022-10-05 14:55:00
договор за изпълнение на обществена поръчка: НСН за обект: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ", ГР. АСЕНОВГРАД” 2022-10-05 16:45:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП1 за обект: „АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В СГРАДАТА НА МБАЛ - АСЕНОВГРАД“ 2022-10-11 15:15:00
Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521.509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ" 2022-10-13 14:20:00
Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП1 за обект: „АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В СГРАДАТА НА МБАЛ - АСЕНОВГРАД“ 2022-10-24 11:05:00
Обявление за възложена поръчка по ОП1 за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” 2022-10-24 16:10:00
Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП1 /ДОС/ за обект: „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-10-25 15:05:00
Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП2 /НСН/ за обект: „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-10-25 15:20:00
Договор и обявление за възлагане по ОП2 за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ ДЕЦА ОТ 3 ДО 6Г. В УПИ XIII-509, КВ. 251, ПИ № 00702.521.509 ПО КККР НА ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ" 2022-11-17 12:00:00
Договор и обявление за възлагане за НСН за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. БАДЕЛЕМА2“, гр. АСЕНОВГРАД 2022-11-18 11:05:00
Покана за представяне на оферта по ОП1 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2022-11-21 16:45:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП1 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2022-11-29 16:00:00
Протокол №1, Протокол №2, Доклад и Решение по ОП1 за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2022-12-05 16:35:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения по ОП1 за обект: „Изграждане на водопровод и канализация в кв. "Баделема2“, гр. Асеновград 2022-12-19 14:10:00
договор и обявление за възлагане по ОП1 /ДОС/ за обект: „ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-12-23 14:40:00
договор и обявление за възлагане по ОП2 /НСН/ за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД" 2022-12-23 14:45:00
ДОГОВОР И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ по ОП1 /ДОС/ за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГР. АСЕНОВГРАД“ 2022-12-23 14:50:00
Протокол1, Протокол2, Доклад и Решение за ДОС за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. БАДЕЛЕМА2“, гр. АСЕНОВГРАД 2023-01-27 14:44:00
Договор и обявление за възлагане по ОП1 /ДОС/ за обект: „АДАПТАЦИЯ НА ПРОЕКТА ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В СГРАДАТА НА МБАЛ - АСЕНОВГРАД“ 2023-02-20 16:30:00
Договор и обявление за възлагане за ДОС за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. БАДЕЛЕМА2“, гр. АСЕНОВГРАД 2023-03-13 10:30:00

<-- Обратно към поръчки