Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Осъществяване на строителен надзор на проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-30 15:04:00
№ 20180719bjOC1261906

Описание:

Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”. Обектите са както следва:

Обект 1: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“, гр.Асеновград, ул.“Захари Стоянов“№9, УПИ-VI-детска градина, кв.285 по плана на гр.Асеновград“

Обект 2: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградта на ДГ“Зорница“, гр. Асеновград, находяща се на ул.“Княгиня Евдокия“№39, пар.II-детски ясли, им.238, кв.11, по плана на гр.Асеновград“

Обект 3: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на   сградата на ДГ“Надежда“, гр.Асеновград, УПИ I-детска градина, кв.319, по плана на гр.Асеновград“.

Обект 4: Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” находяща се на ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград”.

Обект 5: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“.

 

Дейностите ще се реализират с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.025-0004-C01 „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ на община Асеновград, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Асеновград“

Подробно описание, включващо естество и обем, както и изискванията за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са представени в техническите спецификации.


Документи
06352018301507_New folder.rar

ПубликацияДата
протокол 1 2018-09-10 16:10:00
съобщение за отваряне на цени 2018-10-10 11:15:00
протокол №2 2018-11-13 14:45:00
протокол №3 2018-11-13 14:55:00
протокол №4 2018-11-13 14:55:00
протокол №5 2018-11-13 14:55:00
Доклад 2018-11-13 14:55:00
Решение 2018-11-13 14:55:00
договор 2018-12-11 11:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-14 11:45:00
Обявление за приключен договор 2022-02-21 16:00:00

<-- Обратно към поръчки