Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-04-17 13:45:27
№ 20180416NDJb1132416

Описание:
Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Обновяване на носещата конструкция на част от централната зона към площад „Акад. Николай Хайтов“, заключена между ул.“Цар Иван Асен II“, ул. „Раковска“ и Градската библиотека“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Осветяване парка до гарата“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“ по проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Преустройство на втори етаж от бившия ДДЛРГ "Таньо войвода" в Дневен център за пълнолетни деца с увреждания“
В рамките на поръчката ще бъдат осъществявани дейности по изготвяне на доклади за оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на с обекти на територията на Община Асеновград. Упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 166 и чл.168 от ЗУТ, включително като се контролират количеството и качеството на влаганите строителни продукти за спазване на техническите спецификации за изпълнение на СМР, цялостна координация на строителния процес, изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ и въвеждане на обекта в експлоатация, съобразно издадените разрешения за строеж, от датата на започване на строителството до въвеждане на обектите в експлоатация=

Документи
47562018171304_надзор.rar

ПубликацияДата
протокол 1 2018-05-02 11:00:00
Протокол 2 2018-05-14 16:00:00
договор ОП1 2018-06-22 16:35:00
договор ОП2 2018-06-22 16:35:00
договор ОП3 2018-06-22 16:35:00
договор ОП4 2018-06-22 16:35:00

<-- Обратно към поръчки