Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-01-29 16:30:00
№ 20180129FWBH1072653

Описание:

Предметът на поръчката е "Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект : „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“ по проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на преустройство на 1 етаж /кота +2,85/ на сграда, изпълнявала функцията на Дом за деца, лишени от родителски грижи  / ДДЛРГ „Таню Войвода” – Асеновград /, която се намира в ПИ с КИ № 00702.514.415 по КК, УПИ І – общежитие, ДДЛРГ ”Таню Войвода - Асеновград”, кв.87, по плана на  град Асеновград с административен адрес: гр. Асеновград, ул. ”Шести януари” №14 , в дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се изпълнят е посочен в техническата спецификация към настоящата поръчка.


Документи
28132018291601_Преустройство на ДДЛРГ в ДЦДУ - инженеринг.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-02-02 15:10:00
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 2018-02-14 09:45:00
протокол №1 2018-02-26 16:40:00
договор 2018-04-17 10:45:00

<-- Обратно към поръчки