Филтрирай по:

Тип на поръчката:СТАРИ И ДЕЙСТВАЩИ ПРОЦЕДУРИ

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-06-15 14:28:21
№ 20200612IcJN2145340

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка „Избор на изпълнители за осъществяване на консултантски услуги съгл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на при изпълнението на обекти, собственост на Община Асеновград по обособени позиции

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти“

Обособена позиция №2: „Избор на изпълнители за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството“

 

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в техническите спецификации за всяка обособена позиция, предоставени от Възложителя, представляващи неразделна част от документацията за участие.

След провеждане на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще определи 5 потенциални изпълнители за всяка обособена позиция, с които ще сключи Рамково споразумение, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки. Договори за изпълнение на обществената поръчка ще бъдат сключени въз основа на сключеното рамково споразумение и при спазване на реда и условията предвидени в него. За определяне на изпълнител по всеки конкретен договор, който предстои да бъде сключен, Възложителят отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение за съответната обособена позиция, за представяне 


Документи
01512020151506_Рамково споразумение.rar

ПубликацияДата
протокол 1 2020-08-21 14:50:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-09-17 15:20:00
Протокол 2 2020-09-25 14:20:00
Протокол 3 2020-09-25 14:20:00
Доклад 2020-09-25 14:20:00
Решение 2020-09-25 14:20:00

<-- Обратно към поръчки